หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สว่างแจ้งสบายใจ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
" แหล่งน้ำบริบูรณ์ เพิ่มพูนการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง "
นายสมเกียรติ สิริจินา
ปลัดเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในตำบล
เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
ช่วยตอบหน่อยค่ะ เทศบาลห้ามทิ้งขยะ?
เรียนถามผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้คำตอบได้กระจ่าง

เรื่องมีอยู่ว่านำขยะใส่ถุงพลาสติกปิดปากมัดถุงอย่างดีไปวางบริเวณจุดทิ้งขยะ ข้างถังขยะของเทศบาล ที่ไม่ทิ้งในถังเพราะขยะเต็ม
มีเจ้าหน้าที่เทศบาลวิ่งออกมาด่ามาดุว่าห้ามทิ้งขยะข้ามเขต ถ้านำมาทิ้งอีก จะแจ้งตำรวจจับ

ดังนั้น จึงอยากเรียนถามทางเทศบาลสว่างอารมณ์ว่า  ประชาชนทั่วไปไม่สามารถนำขยะมาทิ้งข้ามเขตได้ใช่ไหมคะ?


                  

เขียนโดย   คุณ ประชาชน
วันที่ 4 พ.ค. 2559 เวลา 18.50 น. [ IP : 27.55.93.75 ]
#ที่นี่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจค่ะ  ปัญหาการจัดการขยะในปัจจุบันพึ่งได้ทำความร่วมมือร่วมกันกับทางเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์เพื่อจัดเก็บขยะตามจุดเชื่อมต่อแต่ละเขตพื้นที่  อบต.หนองหลวง อบต.บ่อยาง เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใน โดยจัดให้มีการจัดวางถังขยะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถทิ้งขยะ  และเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้นำขยะนอกเขตมาทิ้งในเขตเทศบาลสว่างอารมณ์ค่ะ  

เขียนโดย   คุณ จนท.เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
วันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 15.15 น. [ IP : 171.4.129.16 ]
สงสัยครับ  นโยบายไม่วางถังใส่ขยะริมถนนของท้องถิ่นหลายแห่ง  ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย  พ.ศ. 2560  หรือไม่ครับ หรือว่า ท้องถิ่นมีอำนาจเหนือกว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทย  หรือ เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ ???? ครับ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย  พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 2  การเก็บและขนมูลฝอย
ข้อ 7 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและ สถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น  โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชน เข้าไปได้จัดให้มีภาชนะรองรับมลฝอยตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 8 ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ 7 ต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีสีเฉพาะ สําหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท หรืออาจกําหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นซึ่งแสดงถึงมูลฝอย ประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได้  (1) สีน้ําเงิน สําหรับมูลฝอยทั่วไป  (2) สีเขียว สําหรับมูลฝอยอินทรีย์ (3) สีเหลือง สําหรับมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ (4) สีส้ม สําหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและ ขนมูลฝอยให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร  ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็นทําให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรคหนึ่งได้  ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร

เขียนโดย   คุณ ชาวบ้านเผาแทน
วันที่ 3 มิ.ย. 2565 เวลา 14.09 น. [ IP : 124.122.39.69 ]
ขอบคุณในประเด็นที่สงสัยถามมานะคะจากที่คุณชาวบ้านเผาแทน ได้สอบถามมาเรื่องนโยบายไม่วางถังขยะริมถนน ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 และเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ นั้น
...เนื่องจากเทศบาลฯ เป็นหนึ่งในราชการส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งตามประกาศฯ ดังกล่าว ได้ให้อำนาจท้องถิ่นดำเนินการตามหลักพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกขยะมูลฝอย
โดยทางเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยยังคงให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยในแต่ละครัวเรือน และได้ทำประชาพิจารณ์เพื่อทำความเข้าใจและสำรวจความต้องการของทุกหมู่บ้าน โดยทำประกาศฯ และขอความร่วมมือกับชาวบ้านนำภาชนะรองรับมูลฝอยมาตั้งตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้ คือวันเว้นวัน และกำหนดเส้นทางการเก็บขนขยะให้ชาวบ้านได้รับทราบและเข้าใจในทุกครัวเรือน รวมถึงในที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้ตั้งถังขยะไว้บริการตามความเหมาะสม โดยไม่ทำให้เกิดขยะตกค้าง และเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงไม่ได้ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 แต่อย่างใด
...ทั้งนี้เทศบาลฯ ได้ตราเทศบัญญัติฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2565 ไว้ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการขยะตั้งแต่ครัวเรือน สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ ถ้าทุกบ้านทุกครัวเรือนร่วมด้วยช่วยกัน ก็จะนำไปสู่สังคมปลอดขยะได้ค่ะ หากสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์สำนักงานเทศบาลฯ โทร 056-599052

เขียนโดย   คุณ เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 เวลา 08.45 น. [ IP : 223.207.223.134 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-2372
เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150 โทรศัพท์ : 0-5659-9052 โทรสาร : 0-5659-9052
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
จำนวนผู้เข้าชม 14,064,909 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10