หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ก่อสร้าง / ปรับปรุง / บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค / บริโภค / ระบบประปา
  การขยายติดตั้ง ซ่อมระบบไฟฟ้า
 
 
 
  การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  การส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
 
 
 
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
  พัฒนาและส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้าในชุมชน
  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
 
 
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  การส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
  การส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
 
 
 
  การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player