หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สว่างแจ้งสบายใจ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
" แหล่งน้ำบริบูรณ์ เพิ่มพูนการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง "
นายสมเกียรติ สิริจินา
ปลัดเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในตำบล
เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 


การดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 7 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 23 


การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี [ 2 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 44 


[ 2 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 37 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ [ 28 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 39 


โครงการช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู [ 25 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 52 


โครงการกิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อสร้างความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ย [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 59 


โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ปลอดโรค สุขภาพดี มีความสุข [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 55 


การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอาย [ 14 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 47 


โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้านการออกกำลังกาย [ 12 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 57 


โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 53 


โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) [ 29 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 48 


โครงการลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง [ 23 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 46 


โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) [ 16 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 41 


ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 8 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 38 


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 2 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 53 


โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 51 


โครงการช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปร [ 13 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 66 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาก [ 12 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 48 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 4 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 53 


กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ [ 29 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 52 
 
 
 
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 กสธ. มท 0819.2/ว4829  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว11508  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4914  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4902 บัญชีแนบท้าย  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4906  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4916  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3 กค. มท 0803.4/ว4918 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ย. 2566 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สว่างแจ้งสบายใจ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
  สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
  การบริการประชาชน
 
 
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 25 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 87 
แบบแสดงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256ุ6 [ 1 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 114 
 
 
ทต.หาดทนง เทศบาลตำบลหาดทนง ดำเนินงานให้ความรู้ นโยบายและแผนการบริหารจัดการมูลฝอยตามหลัก 3R [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดทนง เทศบาลตำบลหาดทนง ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดกิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ด [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยคต โครงการติดแถบสะท้อนแสงท้ายรถที่ใช้ในการเกษตร เพื่อลดอุบัติภัยทางถนนในเขตพื้นที่อ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยคต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งนางาม การแสดงฟ้อนโคมล้านนา [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดทนง การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง ๗๕ เซนติเ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ คาเฟ่ในตำบลบ้านไร่ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ จุดเปลี่ยนรถโดยสาร [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองฉาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน) ในพื [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 33 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
 
กล้วยไม้ประดิษฐ์
พรมเช็ดเท้า
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 43 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 32 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 32 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่ 11 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่ 1/ 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 34 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 67 
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 29 
 
 
ลานกีฬา สนามกีฬา
 
   
 

 
ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู หมู่ที่ 8 (7 ก.ค. 2565)    อ่าน 2487  ตอบ 12  
ช่วยตอบหน่อยค่ะ เทศบาลห้ามทิ้งขยะ? (7 มิ.ย. 2565)    อ่าน 5685  ตอบ 3  
 
   
 
 


 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2553
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-2372
เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150 โทรศัพท์ : 0-5659-9052 โทรสาร : 0-5659-9052
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
จำนวนผู้เข้าชม 14,065,015 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10