หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
นายบุญนาค บูรณพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
" แหล่งน้ำบริบูรณ์ เพิ่มพูนการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง "
นายสมเกียรติ สิริจินา
ปลัดเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในตำบล
เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 28 ก.ย. 2564 ]
การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5540  [ 28 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 ก.ย. 2564 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2175 [เอกสารแนบ] [แบบรายงาน]  [ 28 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5520  [ 28 ก.ย. 2564 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2177  [ 28 ก.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูล Digital ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2176  [ 28 ก.ย. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร่วมรับชมและประชาสัมพันธ์งานพิธีฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2166 [เอกสารแนบ]  [ 28 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2170  [ 28 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2167  [ 28 ก.ย. 2564 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สว่างแจ้งสบายใจ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
  สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
  การบริการประชาชน
 
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีที่ดินว่างเปล่่า [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 35 
ขอเชิญชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 95 
 
 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 236 
ทต.หนองฉาง ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบล [ 29 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง [ 29 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครู ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) [ 29 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานสัก ข่าวกิจกรรม ประจำวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองสรวง กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกา [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
 

กล้วยไม้ประดิษฐ์

พรมเช็ดเท้า
 
 
 
ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พุทธศักราช 2564  [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่น (ภาษัมูลค่าเพิ่ม1ใน9) ภาษีสรรพสามิต เดือน ก.ย. 64 [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 53 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ ด่วนที่สุด [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดทางกฎหมาย พ.ศ. 2564  [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 84 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 66 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ด่วนที่สุด) [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
 
 

ลานกีฬา สนามกีฬา
 
   
 

 
การขอใบอนุญาตกิจการซ่อมรถ (1 เม.ย. 2564)    อ่าน 162  ตอบ 1  
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด (1 เม.ย. 2564)    อ่าน 160  ตอบ 1  
 
   
 
 


 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2553
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-2372
เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150 โทรศัพท์ : 0-5659-9052 โทรสาร : 0-5659-9052
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
จำนวนผู้เข้าชม 8,014,085 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10