หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สว่างแจ้งสบายใจ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
  สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
  การบริการประชาชน
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเ [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ขอเชิญกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
 
 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ โดยดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์แผนที่สี เพื่อการบริหารจัดการระดับหมู่บ้ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งโพ กิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งโพ การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน โด [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดู่ยืน [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศเทศบาลตำบลเขาบางแกรกเรื่อง การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งโพ ๑๘/๐๓/๒๕๖๒ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หัวไทร นศ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำซึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง การปรับปรุงเพิ่มกระบวนงาน และระยะเวลากา [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
 

กล้วยไม้ประดิษฐ์

พรมเช็ดเท้า
 
 
 
การบริหารจัดการขยะเปียก (หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อน .0023.3/ว 1849 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562) [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 47 
แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ฯ ไต่รมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปกิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ เขต3 นครสวรรค์ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/62 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
 
 

วัดดงแขวน
 
   
 

 
สอบถามตำแหน่งว่าง นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 234  ตอบ 1  
ช่วยตอบหน่อยค่ะ เทศบาลห้ามทิ้งขยะ? (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 3006  ตอบ 1  
 
อบต.หนองขาหย่าง การขออนุญาตปลูกสร้่างบ้าน (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 1
อบต.น้ำรอบ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง พอจะมีเบอร์ติดต่อ อบต ไหมครับ (7 เม.ย. 2562)    อ่าน 454  ตอบ 2
อบต.ทองหลาง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (3 เม.ย. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นักวิชาการศึกษาชำนาญการหาที่โอนย้ายในจังหวัดอุทัยธานี (2 เม.ย. 2562)    อ่าน 299  ตอบ 4
ทต.เมืองการุ้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ (24 มี.ค. 2562)    อ่าน 711  ตอบ 4
อบต.ดอนขวาง แจ้งร้งเรียนเรื่องน้ำประปาในหมู่ที่ 3 ขุ่นมากค่ะ ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ (22 มี.ค. 2562)    อ่าน 1917  ตอบ 16
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) จพง.ธุรการ (16 มี.ค. 2562)    อ่าน 138  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 249  ตอบ 0
อบต.หนองฉาง รับโอนช่างโยธา (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 131  ตอบ 0
   
       
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2553
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player