หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สว่างแจ้งสบายใจ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
  สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
  การบริการประชาชน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลส [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงลายและทรายกำจัดลูกน้ำ [ 1 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน [ 1 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
 
 
อบต.หนองกลางดง [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทองหลาง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลิศ หาญรบ หมู่ที่ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไผ่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เมืองการุ้ง ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อลูกสร้าง [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแฒรถยนต์หมายเลขทะเบีย [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากวางทอง กิจกรรมเข้าพรรษาฯ [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์ [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองฉาง โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน การบริหารจัดการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย แ [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองฉาง โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้าน [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
 

กล้วยไม้ประดิษฐ์

พรมเช็ดเท้า
 
 
 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 128 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดวนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3034 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 105 
แจ้งยุติโครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\" ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3019 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 96 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 119 
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
การประกวดนวัตกรรม/วิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด้กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ไตรมาสที่2) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
 
 

วัดดงแขวน
 
   
 

 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.ค. 2562)    อ่าน 18933  ตอบ 44  
สอบถามตำแหน่งว่าง นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 354  ตอบ 1  
 
สถ.จ.อุทัยธานี จดหมายข่าว อบต.ห้วยแห้ง ฉบับที่ 6 / 2555 (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 1553  ตอบ 13
สถ.จ.อุทัยธานี เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอน (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทม.อุทัยธานี รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองบ่มกล้วย รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.บ้านไร่ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.เกาะเทโพ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
   
       
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2553
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player