หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
หารือรายได้ตามหลักเกณฑ์การกำหนดเทศบาลขนาดกลาง [ 15 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 2145 
 
การดำเนินงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๕๑๒) [ 15 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 936 
 
รายงานจำนวนผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554) และรายงานจำนวนผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ [ 15 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 964 
 
ขอเชิญร่วมการสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อน ๐๐๓๗.๓/๕๑๑) (ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุทัยธานี) [ 14 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 966 
 
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ [ 14 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 827 
 
รายงานการดำเนินงานขจัดโรคขาดสารไอโอดีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 506) [ 14 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 810 
 
ขอเชิญประชุม [ 13 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 845 
 
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC.Rabies Awards ๒๐๑๑) (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๖๑๔) [ 10 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1348 
 
<< หน้าแรก...     870      871      872      873     (874)     875      876      877      878     ....หน้าสุดท้าย >> 928
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player