นายสมเกียรติ สิริจินา
ปลัดเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
 
 
นางกนกวรรณ อุงจิตต์ตระกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายนิรันดร์ โพธิ์งาม
ผู้ช่วยช่างโยธา
 
 
นายสุรพล ขำกระแสร์
คนงานทั่วไป
 
 
นายชัยสิทธิ์ ยิ้มช้อย
คนงานทั่วไป
 
 
นายพรชัย ยิ้มช้อย
คนงานทั่วไป
 
 
นายธนชล จุฬมุสิก
คนงานทั่วไป