Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล  
 

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล  กรณีครบวาระ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1.  ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่  23  - 27  เมษายน  2555
2.  สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
3.  หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
     3.1  บัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ
     3.2  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสำเนา จำนวน 1  ฉบับ
     3.3  ใบรับรองแพทย์
     3.4  ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
           -  นายกเทศมนตรี        จำนวน   5,000.-   บาท
           -  สมาชิกสภาเทศบาล   จำนวน   2,000.-   บาท
     3.5  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 8.5  ซม.  ยาว  13.5  ซม.
           -  นายกเทศมนตรี       จำนวน  18   รูป
           -  สมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  12  รูป
     3.6  หลักฐานทางการศึกษา   พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ
     3.7  หลักฐานอื่น ๆ  ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตรหลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น พร้อมสำเนา   จำนวน  1  ฉบับ


          

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2555 เวลา 15.43 น. โดย คุณ ศิริจรรยา ชูเรือง

ผู้เข้าชม 2451 ท่าน

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player